керівництво користувача XEROX PHASER 3260 КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Lastmanuals пропонує громадський сервіс обміну, зберігання та пошуку інструкцій з використання різноманітних пристроїв та програмних продуктів : посібників користувача, інструкцій користувача, довідників користувача, технічних специфікацій, інструкцій швидкого старту... ПАМ'ЯТАЙТЕ: ПЕРЕД ПОКУПКОЮ ЗАВЖИ ЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА !!!

Якщо цей документ відповідає посібнику користувача, довіднику користувача чи інструкції користувача, довіднику функцій, схемам, які Ви шукаєте - завантажте його вже. Lastmanuals надає швидкий і простий доступ до інструкції користувача XEROX PHASER 3260. Сподіваємось, що цей XEROX PHASER 3260 посібник користувача буде для Вас корисним.

Lastmanuals допоможе завантажити посібник користувача XEROX PHASER 3260.


Mode d'emploi XEROX PHASER 3260
Download

Ви також можете завантажити наступні інструкції, пов'язані з цим виробом:

   XEROX PHASER 3260 BRUKERHÅNDBOK (4032 ko)
   XEROX PHASER 3260 QUICK USE GUIDE (1403 ko)
   XEROX PHASER 3260 ANVÄNDARHANDBOK (4303 ko)
   XEROX PHASER 3260 INSTALLATION GUIDE (3278 ko)
   XEROX PHASER 3260 ® PHASER® 3260/3052 PRINTER SYMBOLS (593 ko)
   XEROX PHASER 3260 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)

Керівництво анотація: Інструкції з експлуатації XEROX PHASER 3260КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Детальні вказівки щодо використання містяться в Посібнику Користувача.

[. . . ] Якщо індикатор миготить, це вказує на низький рівень тонера. Blikanie signalizuje zníženú hladinu tonera. [. . . ] а а : User Guide (Па а а а ) > Troubleshooting (А а а ) > Overview (Ш ) > Machine Status Indicators (К а а ). KK www. xerox. com/office/3052/support www. xerox. com/office/3260/support 2 EN UK SK SL KK Information Pages Інформаційні сторінки Informačné stránky Strani z informacijami А а а EN UK SK SL KK Xerox Easy Printer Manager Програма Xerox Easy Printer Manager Xerox Easy Printer Manager Xerox Easy Printer Manager Xerox Easy Printer Manager USB Ethernet Wi-Fi 2 1 EN Wake up the printer. Press and hold Cancel to print Information Pages: • Demo Page, hold until Printer Status is flashing • Configuration Report and Network Configuration, hold 4 seconds • Supplies Usage and Usage Counter, hold 6 seconds Увімкніть принтер. Натисніть і утримуйте кнопку «Скасувати», щоб надрукувати інформаційні сторінки: • Демонстраційна сторінка, утримуйте, поки не почне миготіти індикатор стану принтера • Звіт про конфігурацію і дані про конфігурацію мережі, утримуйте 4 секунди • Лічильник використання витратних матеріалів та користування пристроєм, утримуйте 6 секунд Zobuďte tlačiareň. Stlačením a podržaním tlačidla Zrušiť vytlačíte informačné stránky: • Ukážková stránka, podržte, kým bliká stav tlačiarne • Konfiguračná správa a sieťová konfigurácia, podržte 4 sekundy • Využitie spotrebného materiálu a počítadlo spotreby, podržte 6 sekúnd Vklopite tiskalnik iz stanja pripravljenosti. Pridržite Cancel, da natisnete strani z informacijami: • predstavitvena stran – držite, dokler stanje tiskalnika ne začne utripati • poročilo o konfiguraciji in omrežna konfiguracija – držite 4 sekunde • poraba potrošnega materiala in števec uporabe – držite 6 sekund П . А а а а а Cancel (Ба а ) а : • Demo (Демо) , Printer Status (П ) аа а а • Configuration Report and Network Configuration (Конфигу а а лі конфигу а ), 4 а • Supplies Usage and Usage Counter (Шығын ма а а а а а а а а а а ), 6 а EN You can access printer settings, maintenance, diagnostic features, and the User Guide using the Xerox Easy Printer Manager. You can find the Xerox Easy Printer Manager in Start > All Programs > Xerox Printers in Windows, or on the dock in Mac OSX. UK UK Програма Xerox Easy Printer Manager забезпечує доступ до налаштувань принтера, функцій техобслуговування та діагностики, а також User Guide (Посібника користувача). Шлях до програми Xerox Easy Printer Manager: Пуск > Усі програми > Xerox Printers (Принтери Xerox) у Windows або на доку Mac OSX. SK SK Zabezpečuje prístup k nastaveniam tlačiarne, údržbe, diagnostickým funkciám a používateľskej príručke s použitím aplikácie Xerox Easy Printer Manager. Aplikáciu Xerox Easy Printer Manager nájdete pod položkami Štart > Všetky programy > Xerox Printers v systéme Windows alebo na dokovacom paneli systému Mac OSX. SL SL S programsko opremo Xerox Easy Printer Manager lahko dostopate do nastavitev tiskalnika, funkcij za vzdrževanje in diagnostiko ter do uporabniškega priročnika User Guide. Programsko opremo Xerox Easy Printer Manager najdete v meniju Start > All Programs (Vsi programi) > Xerox Printers (Tiskalniki Xerox) v operacijskem sistemu Windows ali v vrstici z ikonami v operacijskem sistemu Mac OSX. KK KK Xerox Easy Printer Manager а а а а а а а а а , а , диагности а а Па а а а а уг лады. Xerox Easy Printer Manager а а ламасын Windows жүйесінде Start (Бас а ) > All Programs (Ба а а амалар) > Xerox Printers (Xerox прин ) армағында немесе Mac OSX жүйесіндегі до а а а а . www. xerox. com/office/3052/support www. xerox. com/office/3260/support 3 EN UK SK SL KK Basic Printing Основи друку Základná tlač Osnovno tiskanje Н а а 1 2 1 2 3 3 4 4 Windows EN UK SK SL KK Macintosh Select paper size and type in the print driver. Виберіть формат і тип паперу у драйвері принтера. Vyberte formát a typ papiera v ovládači tlače. [. . . ] Folio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 5 x 13 in. Oficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 5 x 13. 5 in. [. . . ]

ВІДМОВА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ ІНСТРУКЦІЇ XEROX PHASER 3260

Lastmanuals пропонує громадський сервіс обміну, зберігання та пошуку інструкцій з використання різноманітних пристроїв та програмних продуктів : посібників користувача, інструкцій користувача, довідників користувача, технічних специфікацій, інструкцій швидкого старту...
У будь-якому випадку Lastmanuals не можу бути відповідальним у випадках, якщо документ, який Ви шукаєте, є відсутнім, неповним чи на іншій мові, ніж Ваша; або ж модель чи мова не відповідають опису. Lastmanuals не пропонує послуг з перекладу.

Клацніть на "Завантажити інструкцію" наприкінці цього зобов'язання, якщо Ви погоджуєтесь зі всіма умовами; далі розпочнеться завантаження інструкції XEROX PHASER 3260.

Шукати інструкцію користувача

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Вказані торгові марки і бренди є майном відповідних власників.

flag